FAQ

VIDEOFON.RS - Reciklaža istrošenih baterija

Reciklaža - Odlaganje istrošenih baterijaU našem servisu postavljena je specijalna posuda gde možete besplatno odložiti vaše istrošene baterije i sačuvati životnu sredinu.

Upotrebljene i istrošene baterije zahtevaju poseban tretman i ne smeju se odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. U baterijama se nalaze teški metali (kadmijum, olovo ili živa) i njihovo nepravilno odlaganje na deponijama izaziva trajno zagađenje zemljišta i voda, biljnog i životinjskog sveta.

Ispravnim odlaganjem istrošenih baterija pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okruženje i zdravlje ljudi i čuvate našu životnu sredinu za trenutne i buduće generacije.

Vaše istrošene baterije možete odložiti u VIDEOFON.RS-u svakog radnog dana od 9 do 17 sati.


NAPOMENA:
Zbog nemogućnosti daljeg odlaganja istrošenih baterija i činjenice da Republika Srbija nema centar za reciklažu istih (ili operatera sa aktivnom dozvolom Ministarstva za zaštitu životne sredine), odlaganje istrošenih baterija trenutno je ograničeno na 5 baterija dnevno.